Wraz z ogólnym rozporządzeniem ochrony danych osobowych pojawiło się ogromne zapotrzebowanie na specjalistów           odpowiedzialnych za nadzór nad procesami przetwarzania danych osobowych. Nowe przepisy wymuszają na wielu grupach administratorów danych (Przedsiębiorcach) obowiązek wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych (tzw. IOD). Brak konieczności posiadania IOD nie zwalnia od przestrzegania przepisów.

RODO, czyli unijne rozporządzenie o ochronie danych, to duże wyzwanie dla każdej firmy – od przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą do dużych korporacji. Konieczność dostosowania dotychczasowej dokumentacji do nowych przepisów, opracowanie nowych dokumentów jak chociażby rejestrów czynności przetwarzania, czy też wprowadzenie dodatkowych procedur, ewidencji, upoważnień, umów, które zapewnią w przypadku kontroli tzw „rozliczalność” i udowodnią, że RODO jest stosowane, to tylko fragment nowych obowiązków, jakie będą miały firmy, urzędy, szkoły, szpitale i inne podmioty korzystające z danych osobowych. W praktyce nie  istnieje firma, która nie przetwarza danych osobowych (każda firma posiada klientów, pracowników)

Posiadam wieloletnie doświadczenie w zakresie Bezpieczeństwa Systemów IT i Bezpieczeństwa Informacji, certyfikat ukończenia szkolenia Inspektorów Ochrony Danych oraz zdany egzamin w tym zakresie, umożliwiający bezpieczne prowadzenie przez Ciebie biznesu przy uwzględnieniu wszelkich niezbędnych działań związanych z przetwarzaniem danych osobowych i prowadzeniem stosownej dokumentacji.

W ramach przygotowania firmy do nowych przepisów o Ochronie Danych Osobowych oferuję:

 • Audyt RODO,
 • Wdrożenie RODO,
 • Przygotowanie niezbędnej dokumentacji,
 • Szkolenia pracowników w zakresie przestrzegania Ochrony Danych Osobowych.

Powierzając mi funkcję Inspektora Ochrony Danych w swojej firmy otrzymujesz:

 • Wiedzę, jak dostosować organizację do nowych przepisów,
 • Wiedzę, jak realizować zadania przypisane IOD/ADO,
 • Umiejętność opracowania i wdrożenia wewnętrznych polityk bezpieczeństwa,
 • Umiejętność szacowania ryzyka,
 • Umiejętność rozwiązywania typowych problemów związanych z danymi osobowymi,
 • Umiejętność związaną z bezpieczeństwem systemów informatycznych i bezpieczeństwem informacji.

Obowiązki Inspektora Ochrony Danych w ramach wykonywanej usługi:

 • doradzanie oraz informowanie o obowiązkach związanych z ochroną danych osobowych,
 • cykliczne monitorowanie przestrzegania ochrony danych osobowych oraz przygotowywanie sprawozdań w tym zakresie,
 • bieżące wsparcie pracowników w zakresie przetwarzania danych osobowych,
 • cykliczne szkolenia dla pracowników przetwarzających dane osobowe,
 • udzielanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie ich wykonania,
 • nadzór nad opracowaniem i aktualizacją polityk i procedur,
 • wsparcie w prowadzeniu rejestru czynności przetwarzania,
 • obsługę incydentów ochrony danych osobowych,
 • reprezentowanie w kontaktach z UODO i klientami,
 • rozpatrywanie skarg osób fizycznych w związku z podejrzeniem o naruszeniem ich praw,
 • wsparcie w przygotowanie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych,